آشنایی با قوانین آپارتمان نشینی

آيا قوانين و مقررات مربوط به آپارتمان را مي دانيد؟ چه قسمتها يي درآپارتمان مشترك هستند ؟ آيا ازهزينه هاي مشترك ساختمان ، چگونگي محاسبه آن و ميـزان سهم خود از هزينه ها اطلاع داريد ؟ آيا از نحوة درست انتخاب مديران ساختمان و وظـايف و اختيـارات قـانون آنان آگاه هستيد ؟ و آيا مي دانيد كه با رعايت قـانون مـي توانيـد جلـسات رسـمي در آپارتمـان تـشكيل داده وتصميماتي براي اداره آپارتمان اتخاذ نماييد كه رعايت آنها بـراي همـه سـاكنين الـزام آور باشـد ؟و يـك نظـام مشاركت اجتماعي واقعي را در محل سكونت خود طراحي و اجرا ؟ نماييد آيا مي دانيد كه رعايت بعضي از نكـات ساده و در عين حال مهم مي تواند در بهبود روابط و كيفيت محيط زندگتان تاثير زيادي داشته باشد؟

 

قسمتهاي اختصاصي

طبق ماده دو قانون تملك آپارتمانها ، قسمتهايي از آپارتمان كه مشخصات كامل آن از لحـاظ حـدود، طبقـه،شماره، مساحت قسمتهاي وابسته، ارزش و غيره در سند قيد شـده اسـت و بـراي اسـتفاده انحـصاري مالـك تخصيص يافته ، قسمت اختصاصي ناميده مي باشد.

قسمتهاي مشترك

در ماده دو قانون تملك آپارتمانها ذكر شده است كه بجز قسمتهايي كه در اسناد مالكيت اختصاصي يك يا چندنفراز مالكين نوشته شده است و يا اينكه طبق عرف و عادت محل آن قسمت متعلق به واحدي خاص باشـد همـه قسمت هاي يك آپارتمان جزو قسمت هاي مشترك است.قسمت هاي مشترك آپارتمان بخش هايي از آن است كه به طور مستقيم و يا غيرمـستقيم مـورد اسـتفاده تمـام ساکنین مي باشد و نمي توان حق انحصاري براي آنها قائل شد. به عبارت ديگر حق اسـتفاده از ايـن قـسمت هـامنحصر به يك يا چند واحد مخصوص نيست و به كليه ساكنين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي گيرد.

مجمع عمومي

براي سامان دادن به امور آپارتمان با ساير مالكين يا نمايندگان قانوني آنها دور هم جمع شـويد و در مـورد اداره درست ساختمان چاره .انديشي كنيد از نظر قانون ، جلسه اي كه مالكان يا نمايندگان آنهـا بـراي اداره آپارتمـان تشكيل مي دهند مجمع عمومي ناميده مي شود.براساس ماده ۵ آيين نامه اجرايي اگر تعداد مالكين از سه نفر بيشتر باشد مجمع عمومي بايد تشكيل شود. و طبق ما ۷ آيين نامه اجرايي مجمع عمومي مالكين بايد حداقل يك بار در سال تشكيل شود.

ثبت و نگهداري تصميمات مجمع عمومي

براي اينكه تصميمات مجمع قابل استناد و اثبات و معتبر باشد طبق ماده ١٢ آيين نامه اجرايي كليـه تـصميمات آن بايد در صورت جلسه نوشته و ثبت گردد و به وسيلة مدير يا مديران نگهداري شود.بر اساس تبصره ماده ١٢ آيين نامه اجرايي، تصميمات متخذة مجمع بايد ظرف ده روز به وسيلة مدير يـا مـديران
به مالكين غايب اطلاع داده شود.

انتخاب رئيس مجمع عمومي و مدير يا مديران ساختمان

بر اساس ماده ٧ آيين نامه اجرايي قانون در اولين جلسة رسمي مجمع عمومي ابتـداء رئـيس مجمـع عمـومي تعيين خواهد شد و سپس در همان جلسه مدير يا مديراني از بـين مـالكين و يـا اشـخاص ديگـر انتخـاب می شوند.

تعداد و مدت ماموريت مديريا مديران آپارتمان

به استناد ماده ١٥ آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان ، ها تعداد مديران بايد فرد باشد و مدت مأموريـت مـديريا مديران دو سال است ولي مجمع عمومي ميتواند اين مدت را اضافه كند و انتخـاب مجـدد مـدير يـا مـديران بلامانع خواهد بود.

انتخاب يك نفر به عنوان خزانه دار

طبق ماده ١٨ آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها ، مجمع عمـومي بايـد يـك نفـر از مـديران را بـه عنـوان خزانه دار تعيين نمايد، خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزينه خواهد داشت كه به پيوست قبوض و اسناد مربوط براي تصويب ترازنامه به مجمع عمومي تسليم و ارائه .خواهد داد.

زمان تشكيل مجمع عمومي

براساس ماده ٦ آيين نامه اجرايي قانون ، زمان تشكيل مجمع عمومي مـالكين اعـم از عـادي يـا فـوقالعـاده درمواردي كه توافق نامه اي بين مالكين تنظيم نشده است به موجب اكثريت مطلق آراي مالكيني خواهـد بـود كـه بیش از نصف مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي را مالك باشند و در صورت عدم حصول اكثريـت مزبـور، زمـان تشكيل مجمع عمومي با تصميم حداقل سه نفر از مالكين تعيين خواهد شد.

هزينه هاي مشترك آپارتمان

براساس ماده ٢٥ آيين نامه اجرايي ، هزينه هاي مشترك شامل دو قسمت مي باشد يـك قـسمت از هزينـه هـامربوط است به استفاده ، حفظ و نگهداري ساختمان و تاسيسات و تجهيزات مربوط . به آن قسمت دوم هزينه ها شامل هزينه هاي اداري و حق الزحمه مدير يا مديران است كه براي قدرداني از زحمات و تشويق كساني كه مسئوليت اداره ساختمان برعهده آنها قرار مي گيرد پيش بيني شده است .

روش محاسبه هزينه هاي مشترك

طبق ماده ٢٣ اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون ين ، مالك ن ساختما موظفنـد در پرداخـت هزينـههـاي مـستمر و هزينه هايي كه براي حفظ و نگاهداري قسمتهاي مشترك بنا مصرف ميشود طبق مقررات زير مشاركت نمايند:در صورتي كه مالكين ترتيب ديگري براي پرداخت هزينههاي مشترك پيشبيني نكرده باشند سهم هر يك از مالكين يا استفاده كنندگان از هزينههاي مشترك آن قسمت كه ارتباط بـا مـساحت زيـر بنـايقسمت اختصاصي دارد از قبيل آب، گازوئيل و آ اسفالت پشتبام و غيـره با رعايـت ترتيـب مقـرر در مـاده ٤قانون تملك آپارتمان ها به نسبت قسمت اختصاصي بـه مجمـوع مـساحت هـاي اختـصاصي تمـام سـاختمان محاسبه مي شود .و ساير مخارج كه ارتباطي به ميزان مساحت زير بنا ندارد از قبيل هزينههاي مربوط به سرايدار، نگهبان، متصدي آسانسور، هزينه نگاهداري تأسيسات، باغبان، تزئينات قسمتهاي مشترك و غيره به طور مساوي بين مـالكين یااستفاده كنندگان تقسيم مي گردد، تعيين سهم هر يك از مالكين يا استفاده كنندگان با مـدير يـا مـديران می باشد بر اساس تبصره ماده ٢٣ آيين نامه اجرايي قانون ،چنانچه به موجـب اجـارهنامـه يـا قـرارداد خـصوصي پرداخـت هزینه هاي مشترك به عهدة مالك باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد. مستأجر مـيتوانـد از محـل مـال
الاجاره هزينههاي مزبور را پرداخت كند و در صورتي كه پرداخت هزينههاي جاري مـشترك بـه عهـدة اسـتفاده کننده باشد و از پرداخت استنكاف كند مدير يا مديران ميتوانند علاوه بر مراجعه بـه اسـتفاده كننـده بـه مالـك اصلي نيز مراجعه نمايند.

پرداخت جريمه

در صورتي كه مالك يا استفاده كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخـت هزينـههـاي مـشترك گـردد علاوه بر ساير پرداختيهاي مكلف به پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها به عنوان جريمـه مـي .باشـد ( طبـق تبصره ٤ ماده ١٠ مكرر قانون)

رعايت برخي از نكات مهم

اگر روابط ما با ديگران فقط بر اساس حقوق و قوانين باشد به نتيجه مورد نظر نمي رسيم در زندگي علاوه بر حق به مراعات و گذشت نيز نياز داريم گاهي بايد براي رعايت ديگران از بعضي از حقوق خود بگذريم تـا بـه چيـز بـا ارزش تري مثل همزيستي با محبت و مسالمت آميز برسيم و با ايجاد محيط صميمي ، همسايه هاي خوبي بـرايی یکدیگر شويم و از مزايا و فوائد آن نيز استفاده نماييم.

1_دقت در باز و بستن دربهاي اصلي و دربهاي واحدها به هنگام ورود و خروج

2_حفظ امنيت آپارتمان و جلوگيري از ورود افراد ناشناس

3_جلوگيري از ايجاد سرو صدا به هنگام عبوراز راه پله ها

4_صحبت با صداي بلند و استفاده نادرست از وسائل صوتي وتصويري

5_آگاهي دادن به بچه ها در هنگام بازي 

6_رعايت نظافت عمومي در آپارتمان

7_مراقبت از لوله هاي آب و فاضلاب مشترك

8_استفاده درست از پاركينگ

املاک بزرگ پونک آماده خدمت گذاری در کلیه زمینه های ملکی می باشد.

 

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه