آشنایی با ماده های قانونی در قراردادهای ملکی

آگاهی بیشتر در مورد ماده های قانونی جهت عدم آسیب در معامله

 

ماده10:قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده 19:برای صحت هر معامله شرایط ذیل الزامی است:1_قصد و رضای طرفین 2_اهلیت طرفین 3_موضوع معینی که مورد معامله باشد.4_مشروعیت جهت معامله

ماده 185:عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته مگر در موارد معینه.

ماد219:عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الااجرا است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.

ماده 221: اگرکسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده222:در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهدو متخلف را به تاییدیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده228:در صورتیکه موضوع تعهد تادیه وجه نقد می باشد،حاکم می تواند با رعایت ماده221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.

ماده338:بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معین

ماده 339:پس از توافق بایع و مشتری در بیع وقیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.

ماده 674:موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد در مورد آنچه که خارج از حدود وکالت خود کرده است ، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه