اجاره

جلوگیری از فسخ قرارداد و راه کار آن

ماهیت فسخ فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع محسوب می‌شود. به این معنا که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع...

نکات مهم در خرید خانه قولنامه ای

در ابتدا نکات خرید خانه قولنامه ای از منظر حقوقی را بررسی کرده، سپس از جنبه سرمایه گذاری نیز به این موضوع می‌پردازیم.         خانه قولنامه ای به چه معنی می باشد؟ درابتدا:مراحل سند زدن ملک از ابتدا تا انتها به...

مقایسه آگهی ها

مقایسه